سر خوردن و سکندری رفتن

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
سر خوردن، سکندری رفتن و افتادن به دلیل سقوط روی یا به سوی سطحی با ارتفاع همسان رخ می دهد.


مانند :

Word: Slips and Trips (at the same height)


Category:
Incident/event


Definition:
Slips, trips and falls caused by falling over or onto something at the same height.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه