سرمایه

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
یک منبع قابل تشخیص و ذاتاً دارای ارزش مالی که توسط شرکت مورد تملک یا تحت کنترل قرار گرفته است و برای ذی نفعان شرکت منفعت فراهم می کند.


مانند :
برای OMS، فقط سرمایه های ملموس مصداق دارد. یک شرکت ممکن است با سرمایه هایی کار کند که به طور کامل مالک آن ها است یا آن ها را از طریق سرمایه گذاری مشترک یا شیوه های دیگر به طور جزئی در تملک خود دارد. معمولاً، سرمایه، مال یا گروهی از اموال است و ممکن است عرصه های خشکی یا آبی، ساختمان ها، تاسیسات، سازه های مهندسی شده، سخت افزار یا نرم افزار، تجهیزات ثابت یا متحرک، شناورها، هواپیماها، وسایل حمل و نقل جاده ای، پایانه ها، خطوط لوله، دفاتر یا اقلام خرد را شامل شود.

Word: Asset


Category:
Management system


Definition:
An identifiable resource with intrinsic financial value that is owned or controlled by the company and which provides benefits to its stakeholders.


Example: 
For the OMS, only tangible assets are relevant. A company may operate assets that are wholly owned or partly owned through joint ventures or other arrangements. Typically, an asset is a facility, or group of facilities, and may comprise land or sea acreage, buildings, plant, engineered structures, hardware or software, fixed or mobile equipment, vessels, aircraft and road vehicles, terminals, pipelines, offices or retail outlets.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه