ساعت كاركرد (بر حسب 1000)

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
ساعات کاری


شناسه :
در مورد عملیات خشکی، «ساعات کارکرد» واقعی، که شامل ساعات اضافه کاری نیز می باشد، به عنوان ساعت کارکرد ثبت می شود. ساعات کاری یک نفر، به طور معمول، در حدود 2000 ساعت در سال است.
برای کارکنان فراساحل، ساعات کاری در یک روز کاری 12 ساعته محاسبه می شود. بنابراین، میانگین ساعات کاری در سال بین 1600 تا 2300 ساعت به ازاء هر نفر است، بسته به نسبت اینکه آن ها شیفت باشند یا نباشند. تعطیلات و غیبت های کاری از این تعریف حذف می شود.


مانند :

Word: Hours worked (000’s)


Category:
Work hours


Definition:
The actual ‘hours worked’, including overtime hours, are recorded in the case of onshore operations. The hours worked by an individual will generally be about 2000 per year.
For offshore workers, the ‘hours worked’ are calculated on a 12-hour work day. Consequently average hours worked per year will vary from 1600 to 2300 hours per person depending upon the on/off shift ratio. Vacations and leaves are excluded.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه