ساعات کارکرد در سال (به ازای 1000)

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
ساعات کاری


شناسه :
ساعات کارکرد در سال باید به صورت مضربی از هزار گزارش شوند و باید به نزدیک ترین عدد از مضرب 1000 گرد شوند.


مانند :

Word: Hours Worked in Year (000’s)


Category:
Work hours


Definition:
Hours worked must be reported in multiples of one thousand and should be rounded to the nearest thousand.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه