سازمان

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
تشریح واضح و ساختار یافته از این که شرکت برای عملیات چه طور بخش بندی و مدیریت شده است.


مانند :
ساختار سازمانی معمولاً به صورت مجموعه ای از چارت های به هم مرتبط نمایش داده می شود. این چارت ها، سلسله مراتبی از قسمت ها، بخش ها، دپارتمان ها و سایر موارد را شامل می شود تا نشان دهد سرمایه ها و نیروی کار شرکت چگونه گروه بندی شده اند و مدیری که مسئولیت پاسخ گویی هر بخش از سازمان را دارد کیست. ساختار سازمانی شرکت ها تا حد زیادی متفاوت از هم است و می تواند پیچیده باشد، اما در این راهنما فرض می شود که ساختار به طور گسترده شامل سطح اصلی، سطح کسب و کار و نیز سطح سرمایه است.

Word: Organization


Category:
Management system


Definition:
An unambiguous and structured description of how a company is sub-divided and managed for the purpose of operating.


Example: 
The organisation is typically depicted as a series of inter-related charts. They comprise a hierarchy of divisions, sections, departments and other terms to indicate how the company’s assets and workforce are grouped and to identify the manager with accountability for each part of the organisation. Organisation of companies varies greatly and can be complex, but in this guidance it is assumed that the structure broadly comprises corporate, business and asset levels.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه