ساخت و ساز

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
زمینه کاری


شناسه :
کل عملیات ساخت و ساز، مونتاژ، و نیز تخریب، حذف و دفع (انهدام) در پایان عمر مجموعه ساخته شده را شامل می شود.


مانند :
ساخت تاسیسات فراورش، محوطه ساخت و ساز سازه ها، نصب سکوهای دریایی، استقرار و راه اندازی، و حذف تجهیزات فرآیندی اضافی، همه مثال هایی از ساخت و ساز هستند.

Word: Construction


Category:
Work function


Definition:
Includes all construction, fabrication activities and also disassembly, removal and disposal (decommissioning) at the end of the facility life.


Example: 
Construction of process plant, fabrication yard construction of structures, offshore installation, hook-up and commissioning, and removal of redundant process facilities are all examples to be included.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه