ساخت، راه اندازی، انهدام

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
فعالیت


شناسه :
فعالیت هایی شامل ساخت و ساز، مونتاژ و نصب تجهیزات، تسهیلات یا تاسیسات، فعالیت های تست/ بررسی مطابقت با اهداف یا مشخصه های طراحی و نیز تخریب، حذف و دفع (انهدام) در پایان عمر تجهیزات و تسهیلات است.


مانند :

Word: Construction, commissioning, decommissioning


Category:
Activity


Definition:
Activities involving the construction, fabrication and installation of equipment, facilities or plant, testing activities to verify design objectives or specification, and also disassembly, removal and disposal (decommissioning) at the end of the facility life.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه