زنجیره ارزش

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
فعالیت های به هم پیوسته شرکت، تامین کنندگان، مشتریان و سایر ذی نفعان که ورودی را به خروجی سودمند (از جمله محصولات) تبدیل می کند.


مانند :
نقشه سازی زنجیره ارزش شرکت می تواند درک ریسک ها را تسهیل کند و با در نظر گرفتن پیامدهای فعالیت ها، به تعیین حدود و مرزها کمک می کند. در یک شرکت نفت و گاز، زنجیره ارزش به تمام چرخه عمر محصولات اشاره دارد که شامل فرآیندهای استخراج، تولید، پالایش، بازاریابی، مصرف و دفع/ بازیافت است. ذی نفعان در سمت ورودی زنجیره ارزش، شامل تامین کنندگان و پیمانکاران است- به عبارتی این ها «زنجیره تامین» هستند. ذی نفعان در سمت خروجی شامل «زنجیره مشتریان» است که ممکن است فروشندگان دست دوم، خرده فروشان و مصرف کنندگان را شامل شود.

Word: Value chain


Category:
Management system


Definition:
Interlinked activities of the company, suppliers, customers and other stakeholders that convert inputs into beneficial outputs (i.e. products).


Example: 
Mapping a company’s value chain can support understanding of risks and help set boundaries when considering impacts of activities. For an oil and gas company, the value chain refers to the full lifecycle of its products including the processes of extraction, production, refining, marketing, consumption and disposal/recycling. Stakeholders in the input side of the value chain include suppliers and contractors – the “supply chain”. Stakeholders in the output side include the “customer chain”, which may include resellers, retailers and consumers.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه