ریسک

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
شانس رخداد یک اتفاق نامطلوب و شدت پیامدهای آن است.


مانند :

Word: Risk


Category:
Management system


Definition:
The product of the chance that a specific adverse event will occur and the severity of the consequences of the event.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه