ریسک باقی مانده

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
مقدار ریسکی که پس از اجرای کامل کنترل ها/موانع کاهش و تخفیف دهنده ریسک، باقی می ماند. ریسک باقیمانده خود مورد ارزیابی قرار گرفته است.


مانند :

Word: Residual risk


Category:
Management system


Definition:
The amount of assessed risk that remains after risk controls/barriers have been fully implemented to reduce and mitigate a risk.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه