ریسک بارز

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
ریسکی که بر اساس ارزیابی، نیازمند کنترل ها/موانع ریسک است تا به سطح قابل قبول کاهش یابد.


مانند :
این یک قضاوت مهم برای شرکت است که تعیین کند کدام ریسک ها «بارز» در نظر گرفته می شوند. این می تواند مبتنی بر فرآیند و معیارهای قابلیت پذیرش ریسک شرکت مورد نظر باشد. همچنین ممکن است ریسک های بارز مستلزم ارزیابی و/یا کنترل هایی باشند که انطباق با قوانین و مقررات، آنها را تعیین و/یا الزامی کرده باشد.

Word: Significant risk


Category:
Management system


Definition:
A risk that has been assessed as requiring risk controls/barriers to reduce that risk to an acceptable level.


Example: 
It is an important judgement for a company to determine which risks are considered “significant”. This may be based on its process and criteria for risk acceptability. Significant risks may also have assessment and/or controls defined and/or required through regulatory compliance.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه