رویداد

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
ک اتفاق برنامه ریزی نشده یا کنترل نشده یا زنجیره ای از اتفاقات که حداقل به یک مورد مرگ و میر، آسیب قابل ثبت، یا آسیب فیزیکی یا محیط زیستی منجر شود. به طور مشابهی، گزارش شماره 510، رویداد را، یک اتفاق یا زنجیره ای از اتفاقات که به تبعات زیان آور از جمله صدمات، بیماری ها، آسیب به اموال یا پیامد زیست محیطی منجر شده است، تعریف کرده است.


مانند :

Word: Incident


Category:
Incident/event


Definition:
An unplanned or uncontrolled Event or chain of Events that has resulted in at least one fatality, recordable injury, or physical or environmental damage.
In IOGP No. 510, incident is an event or chain of events that has resulted in harmful consequences, such as injuries, illnesses, property damage or environmental impact.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data
&
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه