رویدادهای مربوط به آب/ غرق شدن

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
رویدادها/وقایعی که آب در آنها نقش مهمی بازی می کند شامل غرق شدن.


مانند :

Word: Water related/drowning


Category:
Incident/event


Definition:
Incidents/events in which water played a significant role including drowning.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه