رویدادهای بزرگ

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
رویدادی که به تعدادی مرگ و میر و/یا صدمه جدی (احتمالاً فراتر از خسارت به سرمایه) منجر می شود. معمولاً یک رویداد بزرگ با یک LOCP آغاز می شود، اما ممکن است ناشی از یک خطای ساختاری بزرگ یا از دست رقتن پایداری نیز باشد که سبب صدمه جدی به سرمایه می شود.


مانند :

Word: Major incidents


Category:
Incident/event


Definition:
An incident that has resulted in multiple fatalities and/or serious damage, possibly beyond the asset itself.
Typically a major incident is identified by an LOCP event, but may also result from major structural failure or loss of stability that has caused serious damage to an asset.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه