رویدادهای با پتانسیل بالا

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
هر رویداد یا شبه حادثه ای که اگر واقع بینانه به آن نگاه کنیم، می توانسته به یک یا تعداد بیشتری مرگ و میر منجر شود.


مانند :

Word: High Potential Event


Category:
Incident/event


Definition:
Any incident or near miss that could have realistically resulted in one or more fatalities.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه