روش اجرایی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
یک شرح گام به گام مدون از الزامات مورد نیاز برای انجام موفقیت آمیز یک وظیفه یا فعالیت تعیین شده


مانند :

Word: Procedure


Category:
Management system


Definition:
A documented sequential description of the requirements to successfully accomplish a designated task or activity.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه