روزهای RWDC (تعداد روزهای انجام کار به صورت محدود)

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
آسیب شغلی


شناسه :
روزهایی که به عنوان روزهای انجام کار بصورت محدود برشمرده می شود، همانند واژه ای که ذیل مورد روز کاری از دست رفته آمده، تعریف می شود.


مانند :

Word: RWDC Days (No. days restricted work)


Category:
Occupational injury


Definition:
Days counting as restricted work are defined as for a lost work day case (LWDC above)


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه