رهبر

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
هر عضوی از نیروی کار که اقدامات دیگران را تحت تاثیر قرار داده یا هدایت می کند.


مانند :

Word: Leader


Category:
Management system


Definition:
Any workforce member who influences or directs the actions of others.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه