رهبری/ فرهنگ سازمانی ضعیف

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
هر گاه که سازمان، رفتار صحیح را تقویت نکند، مشارکت در اقدامات ایمنی اثربخش نباشد، و/یا حمایت از افراد موثر نباشد (به عنوان مثال، مدیرانی که در یک ناحیه حضور دارند، رفتارهای فردی صحیحی را نشان ندهند با توجه به نقشی که باید در جستجو و حمایت افرادی که مسائل ایمنی را شناسایی کرده و راجع به آن ها سخن می گویند یا کسانی که از یک رویداد آسیب دیده اند، بازی کنند).


مانند :

Word: Poor leadership/organizational culture


Category:
Incident/event


Definition:
The organization did not reinforce the correct behaviours, participation in safety efforts were not effective, and/or support of people not effective (i.e. the leaders in an area did not demonstrate appropriate personal behaviours with respect to their role in seeking out and supporting those individuals who identify and speak out about safety issues and concerns, or those people affected by an incident).


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه