رفت و آمد

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
• سفر از خانه به محل کار و از محل کار به خانه
• سفر بین محل کار کارگر و هر جای دیگر که برای امور شخصی انجام گیرد، از جمله رستوران
• سفر بین محل اسکان و کار کارگر یا هر جای دیگر، برای انجام امور شخصی، از جمله رستوران
• سفر بین خانه و محل برگزاری یک کنفرانس محلی که البته کافرما حضور در آن را تاکید و توصیه نکرده است یا هر کارکرد مشابه دیگر.


مانند :

Word: Commuting


Category:
Incident/event


Definition:
• Travel from home to first work site and travel from last work site to home
• Travel between a worker’s identified work location and any location for personal business, including a restaurant
• Travel between a worker’s established home-away-from-home to the first worksite or to any location for personal business, including a restaurant
• Travel between home and a non-employer-endorsed local conference or other similar function.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه