رخداد ایمنی فرآیند

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
رخداد ایمنی فرآیند، از دست رفتن مهار اولیه است.


مانند :

Word: Process Safety Event (PSE)


Category:
Incident/event


Definition:
A process safety event is a Loss of Primary Containment (LOPC).


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه