راستی آزمایی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
مجموعه ای از مراحل جستجوگرانه که تضمین می کند، احتیاط های منطقی برای مدیریت ریسک های مرتبط با یک سرمایه یا فعالیت اتخاذ شده است. در صنعت نفت و گاز، فرآیند راستی آزمایی، معمولاً، پیش از تحصیل یا واگذاری سرمایه انجام می گیرد.


مانند :

Word: Due diligence


Category:
Management system


Definition:
A series of investigative steps providing assurance that reasonable precaution has been taken to manage risks related to an asset or activity. In the oil and gas industry, due diligence processes are commonly applied before acquisitions or divestments of assets.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه