ذی نفعان

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
افرادی که از فعالیت ها، محصولات، خدمات و/یا سرمایه های شرکت تاثیر می پذیرند یا روی آن تاثیر می گذارند.


مانند :
ذینفعان شامل کارکنان، مشتریان، جوامع، پیمانکاران، تامین کنندگان، سهامداران، شرکا، دولت ها، قانون گذاران، عموم مردم، گروه های حمایت کننده، اتحادیه های صنعتی و سازمان های غیردولتی است.

Word: Stakeholders


Category:
Management system


Definition:
People who affect, or who are affected by, the operating activities, products, services and/or assets of the company.


Example: 
Stakeholders include employees, customers, communities, contractors, suppliers, shareholders, partners, governments, regulators, the general public, advocacy groups, industry associations and non-governmental organisations.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه