دفتر، انبار، اسکان، کترینگ

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
فعالیت


شناسه :
فعالیت های مرتبط با کار که در دفاتر، انبارها، کارگاه ها، مکان های اسکان (خوابگاه) و کترینگ انجام می پذیرد.


مانند :

Word: Office, warehouse, accommodation, catering


Category:
Activity


Definition:
Activities related to work conducted in offices, warehouses, workshops, accommodation and catering facilities.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه