دریا (فراساحل)

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
مکان


شناسه :
تمام فعالیت ها و اموری که در دریا انجام می گیرد، که فعالیت هایی که در خلیج ها، دریاهای بزرگ (مانند دریای خزر) یا دیگر آب های داخلی که به طور مستقیم با اقیانوس ها در ارتباط است را شامل می شود.


مانند :

Word: Offshore


Category:
Location


Definition:
All activities and operations that take place at sea, including activities in bays, in major inland seas, such as the Caspian Sea, or other inland seas directly connected to oceans.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه