خط مشی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
بیانه ای در سطح کلان که اصول یا ضوابط کلی نحوه فعالیت شرکت را مشخص میکند.


مانند :
خط مشی، عموماً تعهدات و محدودیت های مرتبط با کل شرکت را مشخص می کند و با دیگر اسناد، از قبیل ضوابط انجام کار برای افراد و استانداردهای مربوط به فعالیت ها پشتیبانی می شود.

Word: Policies


Category:
Management system


Definition:
High-level statements that define general principles or rules about how a company operates.


Example: 
Policies generally outline commitments and limitations applied to the company overall and are supported by other documents, such as codes of conduct for individuals or standards related to activities.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه