خطر

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
یک شیء، اثر فیزیکی یا شرایطی است که پتانسیل آسیب به مردم، محیط زیست یا دارایی را دارد.


مانند :

Word: Hazard


Category:
Management system


Definition:
An object, physical effect or condition with the potential to harm people, the environment or property.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه