خشونت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
هر گونه درگیری فیزیکی یا روحی که می‌تواند به آسیب‌های جسمی یا اضطراب روانی منجر شود.


مانند :

Word: Acts of violence


Category:
Incident/event


Definition:
Any type of physical or mental confrontations that can cause bodily injury or mental distress.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه