خستگی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
افرادی درگیر رویداد می شوند که از نظر ذهنی به هر دلیلی خسته هستند، به عنوان مثال ساعات کاری بیش از حد، الگوهای شیفتی، سطوح سازمانی ناکافی، بیماری و غیره.


مانند :
از دست دادن آگاهی و هوشیاری نسبت به موقعیت (از نظر فضا و زمان)، متوقف شدن روی یک وظیفه، بر هم خوردن تمرکز و خستگی ذهنی به دلیل نخوابیدن مثال هایی از شرایطی هستند که در این خصوص صدق می کند.

Word: Fatigue


Category:
Incident/event


Definition:
Person(s) involved were mentally tired for whatever reason, e.g. excessive work hours, shift patterns, staffing levels insufficient, ill-health, etc.


Example: 
The loss of situational awareness, task fixation, distraction, and mental fatigue due to sleep loss are examples of conditions that apply to this causal factor.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه