خدمات

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
نیازی برای یک کسب و کار که با عقد قرارداد با یک شخص یا سازمان، خریداری می شود.


مانند :
خدمت، یک کالای غیر ملموس است که شامل تامین منابع سودمند و کاربردی (اغلب پشتیبانی فنی) برای شرکت کارفرما است، و معمولاً تامین محصولات یا کالاهای فیزیکی را شامل نمی شود.

Word: Service


Category:
Management system


Definition:
Provision of purchased support to a business activity by a contracted individual or organisation.


Example: 
A service is an intangible commodity in that it involves supply of beneficial and consumable resources (often technical support) to a client company, but does not normally involve the supply of physical products or goods.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه