حمل و نقل- هوایی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
فعالیت


شناسه :
شامل هواپیما- اعم از اینکه بال ثابت یا هلی کوپتر باشد. آسیب هایی که ناشی از حوادثی هستند که روی زمین در فرودگاه رخ می دهند، رویداد حمل و نقل هوایی محسوب نمی شوند و در گزارش دهی تحت عنوان دیگر، طبقه بندی می شوند.


مانند :

Word: Transport – Air


Category:
Activity


Definition:
Involving aircraft, either fixed wing or helicopters. Injuries caused by accidents on the ground at airports are classified in one of the other categories.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه