حمل و نقل- آبی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
فعالیت


شناسه :
شامل محفظه ها، تجهیزات یا قایق هایی که برای حمل و نقل آبی مردم و کالاها طراحی شده اند (اعم از آب های داخلی، دریاها، جاده های یخی و باتلاق ها/ مرداب ها)،


مانند :
به عنوان مثال ظروف تامین، قایق های مسافربری.

Word: Transport – Water, including Marine Activity


Category:
Activity


Definition:
Involving vessels, equipment or boats designed for transporting people and goods over water (including inland, marine, ice roads and marsh/swamp).


Example: 
For e.g. supply vessels, crew boats.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه