حفاری/ تعمیر/ سرویس چاه

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
فعالیت


شناسه :
فعالیت هایی که شامل ایجاد یک چاه نفت و گاز، تعمیرات و نگهداری یا عملیات احیا و بهبود آن است.


مانند :

Word: Drilling/workover/well services


Category:
Activity


Definition:
Activities involving the development, maintenance work or remedial treatments related to an oil or gas well.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه