حضور در موقعیت نادرست (خطرناک در حین فرآیند کاری)

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
افراد، در موقعیت هایی حاضر می شوند که در آنجا در معرض خطر قرار می گیرند.


مانند :
به عنوان مثال، قرار گرفتن بین یک جسم متحرک و ثابت، در مسیر وزنه های تعادلی که در حال حرکت است، ایستادن زیر بار معلق، قرار گرفتن زیر یا پشت وسیله نقلیه موتوری، قرار گرفتن در مسیر پرتاب مواد از سیستمی که دارای انرژی نهفته باشد، و غیره.

Word: Improper position (in the line of fire)


Category:
Incident/event


Definition:
Person(s) were located in a position where they were exposed to a hazard.


Example: 
For e.g. between a moving and a fixed object, in the line of a moving counterweight, standing under a suspended load, positioned under or behind a vehicle, in the path of a material release from an energized system, etc.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه