جنبه

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
بخش شناخته شده ای از فعالیت ها، محصولات یا خدمات سازمان است که می تواند با با محیط زیست برهمکنش داشته باشد و پتانسیل ایجاد یک پیامد را دارد.


مانند :
جنبه، اصطلاحی است که به طور معمول در رابطه با ریسک زیستمحیطی مورد استفاده قرار میگرد. این اصطلاح در سری استانداردهای ایزو 14000 تعریف شده است.

Word: Aspect


Category:
Management system


Definition:
Identified part of an organisation’s activities, products or services that can interact with the environment, and with the potential to result in an impact.


Example: 
Aspect is a commonly used term in relation to environmental risk and a defined term within the ISO 14000 series of standards.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه