جبران

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
دستاوردهای قابل اندازه گیری حاصل از اقداماتی که برای جبران پیامدهای بارز باقی مانده از توسعه و نیز پیامدهای بر جای مانده پس از اعمال اقدامات پیشگیرانه و کاهشی، طراحی می شود.


مانند :
از تعریف «بازیابی تنوع زیستی» در ویرایش دوم واژه نامه برنامه کسب و کار و بازیابی تنوع زیستی (BBOP) اقتباس شده است که از طریق آدرس زیر قابل دستیابی است http://www.forest-trends.org.

Word: Offset


Category:
Management system


Definition:
Measureable outcomes resulting from actions designed to compensate for significant residual impacts arising from project development and persisting afar appropriate prevention and mitigation measures have been taken.


Example: 
Adapted from the definition of “Biodiversity offsets” in Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP) Glossary. 2nd ed. Washington, D.C.: BBOP, 2012. Available from http://www.forest-trends.org


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه