جاده

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
راهی که سطح آن، آماده سازی، درجه بندی و همتراز شده که برای جابجایی وسایل نقلیه موتوری طراحی شده است.


مانند :
به عنوان مثال:
– جاده آسفالته، جاده آسفالته دارای سنگفرش
– جاده بتنی
– جاده متراکم
– جاده خاکی/ شنی
– جاده یخی

Word: Road


Category:
Incident/event


Definition:
A thoroughfare which has a prepared, graded and levelled surface designed for the conveyance of motor vehicles.


Example: 
i.e.:
– asphalt, tarmac
– concrete
– aggregate
– dirt/sand
– ice


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه