توانایی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
تخصص و ظرفیت جمعی نیروی کار برای اجرای فعالیت ها در یک سرمایه، کسب و کار یا شرکت است.


مانند :

Word: Capability


Category:
Management system


Definition:
The collective expertise and capacity of the workforce to perform activities within an asset, business or company.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه