تهدید

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
ریسک/آسیب پذیری امنیتی با قصد و غرض (از قبیل تروریسم) برای آسیب رساندن یا ضرر و زیان وارد کردن است


مانند :
تهدیدها از طریق اقدامات (موانع) حفاظتی که آسیب پذیری و مواجهه با ریسک را به حداقل می رساند، کنترل می شوند.

Word: Threat


Category:
Management system


Definition:
A security vulnerability/risk resulting from an informed intent (such as terrorism) to inflict harm or loss.


Example: 
Threats are controlled through protective countermeasures (barriers) to minimise vulnerability and risk exposure.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه