تعیین حدود مبنا

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
فرآیند ارزیابی عملکردها در قیاس با گروهی از عملکردهای مشابه است.


مانند :

Word: Benchmarking


Category:
Management system


Definition:
A process of assessing relative performance against a group of peers.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه