تعمیر/ نگهداری/ بازرسی/ تست ناکافی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
تسهیلات، زیرساخت ها یا تجهیزات به مقداری که لازم است از یکپارچگی سرمایه اطمینان حاصل شود، نگهداری، بازرسی و/ یا تست نشوند.


مانند :

Word: Inadequate maintenance/inspection/testing


Category:
Incident/event


Definition:
Facilities, infrastructure or equipment was not subject to adequate maintenance, inspection and/or testing not performed as required to ensure asset integrity.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه