تعداد کارکنان

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
کارکنان


شناسه :
تعداد متوسط کارکنان تمام وقت و پاره وقت که در عملیات حفاری و تولید مشغول هستند، که بر مبنای تمام وقت بودن، طی سالی که گزارش دهی می شود، محاسبه آن صورت می گیرد.


مانند :

Word: Number of Employees


Category:
Personnel


Definition:
Average number of full-time and part-time employees involved in exploration and production, calculated on a full-time basis, during the reporting year.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه