تعداد مرگ و میرها

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
تعداد کل کارکنان شرکت و/یا کارکنان پیمانکاران که در نتیجه یک رویداد مرده اند. مرگ و میرهای «به تاخیر افتاده» که پس از وقوع رویداد رخ می دهد می بایست به حساب آورده شوند، اگر که آن مرگ و میرها نتیجه مستقیم آن رویدادها باشد.


مانند :

Word: Company Employee


Category:
Incident/event


Definition:
The total number of Company’s employees and/or Contractor’s employees who died as a result of an incident. ‘Delayed’ deaths that occur after the incident are to be included if the deaths were a direct result of the incident.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه