تضمین

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
محصول تجمیع شده فرآیندهای ارزیابی، مممیزی، گزارش دهی عملکرد، تعیین حدود مبنا، بازنگری و یادگیری است. فرآیندهای مذکور، این باور و تایید را ایجاد می کند که OMS (یا هر بخش از آن) در مسیر دستیابی به اهداف و عملکرد مورد انتظار است.


مانند :

Word: Assurance


Category:
Management system


Definition:
The cumulative outcome of processes, including assessments, audits, performance reporting, benchmarking, reviews and learning. The processes provide confidence and confirmation that an OMS (or any part of an OMS) is achieving its purpose and expected performance.


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه