تصمیم گیری نادرست یا عدم قضاوت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
شرایط، به درستی قضاوت نشود و تصمیمات اشتباهی اتخاذ شود یا افرادی در واقعه درگیر شوند که مشغول فعالیت های نابجایی باشند، از جمله، شوخی های فیزیکی.


مانند :

Word: Improper decision making or lack of judgement


Category:
Incident/event


Definition:
The situation was wrongly judged and the wrong decision was made or person(s) involved in the event were engaged in inappropriate activities, including practical jokes.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه