تصادف

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
آسیب به وسیله نقلیه یا صدمه به شخص، ناشی از کار که به دلیل واقعه ای که برای وسیله حمل و نقل اتفاق می افتد یا واژگون شدن آن رخ می دهد.


مانند :

Word: Crash


Category:
Incident/event


Definition:
Work-related vehicle damage or personal injury due to a vehicle related event, or rollover.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه