تشدید

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
فرآیندی که به وسیله آن یک واقعه اولیه- که گاهی کوچک است- واقعه دیگری- که گاهی بزرگ تر است- که ممکن است به عنوان شبه حادثه یا یک رویداد طبقه بندی شود را به دنبال خود ایجاد میکند.


مانند :

Word: Escalation


Category:
Incident/event


Definition:
The process by which an initial- sometimes small- event triggers a further- sometimes larger- event that may be classified as a near miss or an incident


Example: 


Reference: 
IOGP Report No.456, Process safety- recommended practice on key performance indicator-2011

« بازگشت به واژه نامه