تراکم، درهم و برهم بودن یا محدودیت در حرکت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
طراحی محیط کار ضعیف باشد و فضای آزاد و بدون مانع فراهم نشود یا اینکه دسترسی ناکافی باشد. ضبط و ربط محیط کار ناکافی باشد یا محیط کار پاکیزه و مرتب نباشد.


مانند :

Word: Congestion, clutter or restricted motion


Category:
Incident/event


Definition:
Design of the workplace was poor and not enough clearances were available or accessibility was inadequate. Housekeeping was inadequate or work location was not clean and orderly.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه