تخلیه فشار

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
خطای تخلیۀ گاز، مایع یا هر چیز دیگر از یک سیستم تحت فشار


مانند :

Word: Pressure Release


Category:
Incident/event


Definition:
Failure of or release of gas, liquid or object from a pressurized system.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه