تخلف غیر عمدی (توسط فرد یا گروه)

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
فرد یا گروهی از افراد که مرتکب تخلف غیر عمدی می شوند، آگاه نیستند از این که ریسک می کنند، آنها خطر را شناسایی نکرده یا از الزامات HSE آگاهی ندارند. افرادی که درگیر چنین تخلفی می شوند آگاهی کافی ندارند، آموزش ندیده اند یا صلاحیت کافی ندارند که وظیفه ای را انجام دهند که باید مطابق روش اجرایی انجام شود، روش های اجرایی ناکافی اند یا درست اجرا نمی شوند، یا روش اجرایی برای انجام آن وظیفه وجود ندارد.


مانند :

Word: Violation unintentional (by individual or group)


Category:
Incident/event


Definition:
An individual or a group of people not aware that they were taking a risk, did not identify the hazard or were unaware of HSE requirements. The persons involved did not have sufficient awareness, training or competence to perform the tasks required in accordance with procedures, procedures were inadequate or were not properly implemented, no procedures available for the task.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه